O Federacji

 

Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolnym, demokratycznym i samorządnym związkiem równoprawnych stowarzyszeń, z których każde ma jednakowe prawa i obowiązki. Przynależność do Federacji nie ogranicza i nie narusza celów i form działalności poszczególnych organizacji wchodzących w skład tego związku.

 
 
 

W ramach współpracy z Międzysojuszniczą Konfederacją Oficerów Rezerwy (CIOR), Międzysojuszniczą Konfederacją Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (CIOMR) i Europejskiego Stowarzyszenia Podoficerów Rezerwy (AESOR), Federacja bierze czynny udział w pracach tych organizacji i deleguje swych przedstawicieli na konferencje, seminaria i zawody w sportach obronnych, osiągając konkretne wyniki. W ramach współpracy ze stowarzyszeniami rezerwistów z sąsiednich państw podpisano dwustronne porozumienia o zacieśnieniu współpracy i wymianie doświadczeń.

Federacja współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej, zgodnie z podpisanym w roku 2000 wspólnym porozumieniem, a także, w określonym zakresie, z innymi organizacjami państwowymi i samorządowymi.

Od momentu powołania Federacji do udziału w pracach w charakterze członków zgłaszają się kolejne stowarzyszenia i fundacje, zrzeszające żołnierzy rezerwy i weteranów. Aktualnie Federacja liczy 19 członków zwyczajnych, 4 członków wspierających i 2 członków honorowych.

Realizując zadania związane z ochotniczą pracą żołnierzy rezerwy na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, Członkowie stowarzyszeń Federacji biorą udział w spotkaniach z podchorążymi, w ośrodkach szkolenia podchorążych rezerwy, zapoznając ich z możliwością działania rezerwistów na rzecz doskonalenia się w specjalnościach wojskowo-obronnych. Czynnie biorą również udział w różnorodnych zawodach w sportach obronnych, doskonaląc się również w niektórych specjalnościach wojskowych.

W dniu 27 maja 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił Zbrojnych, objął honorowy patronat nad Federacją, co jest dla członków Federacji ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem.