Cele Federacji

     Zgodnie z przyjętym programem, Federacja za podstawowe zadania uznała działanie na rzecz bezpieczeństwa państwa, głównie przez popularyzowanie tradycji oręża polskiego, uczestniczenie w patriotycznym wychowaniu młodzieży i propagowanie w społeczeństwie problemów obronności państwa.

     Ważnymi dziedzinami działalności Federacji są:
  - realizowanie zadań obronnych, zlecanych przez władze państwowe lub samorządowe, w tym zadań na rzecz polskich Narodowych Sił Rezerwowych;
  - uczestniczenie w przedsięwzięciach międzysojuszniczych konfederacji stowarzyszeń żołnierzy afiliowanych przy NATO jak: CIOR i CIOMR oraz AESOR;
  - prowadzenie współpracy ze stowarzyszeniami rezerwistów armii państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i uczestniczących w pracach Partnerstwa dla Pokoju;
 - integrowanie środowisk żołnierzy rezerwy i weteranów żołnierskiej służby do działalności patriotycznej i obronnej;
   - działania zmierzające do zapewnienia żołnierzom rezerwy i weteranom wojskowym należnego statusu społecznego.

   Federacja jest członkiem międzynarodowych organizacji rezerwistów, takich jak: Międzysojusznicza Konfederacja Oficerów Rezerwy (CIOR), Międzysojusznicza Konfederacja Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (CIOMR), Europejskie Stowarzyszenie Podoficerów Rezerwy (AESOR), Inicjatywa Gaming i Baltic Sea Cooperation (BSC).

     W ramach współpracy z tymi organizacjami, Federacja bierze czynny udział w ich pracach i deleguje swych przedstawicieli na konferencje, seminaria i zawody w sportach obronnych, osiągając konkretne wyniki. W ramach współpracy ze stowarzyszeniami rezerwistów z sąsiednich państw podpisano dwustronne porozumienia o zacieśnieniu współpracy i wymianie doświadczeń.