Historia Federacji

 

     Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej powstała jako rezultat dążeń Polski do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, w którym bardzo ważne miejsce spełniają siły rezerwy, będące integralną częścią systemu obronnego. Członkostwo w Sojuszu wymagało posiadania jednej reprezentacji żołnierzy rezerwy (akceptowanej przez MON) w strukturach NATO. W Polsce działało (i działa nadal) kilkadziesiąt stowarzyszeń, których członkami są żołnierze rezerwy ale każde z nich prowadzi działalność w oparciu o własny statut. Wymogi NATO w tym względzie były inne  i dlatego dziesięć organizacji skupiających w swoich szeregach rezerwistów jak i weteranów Sił Zbrojnych RP postanowiło powołać wspólne przedstawicielstwo. Proces tworzenia reprezentacji trwał trzy lata i zakończył się powołaniem do życia w 1998 r. Federacji.

    W dniu 28 stycznia 1999 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, którego organizatorem był Komitet Założycielski Federacji przy wydatnej pomocy ówczesnego Departamentu Społeczno-Wychowawczego Ministerstwa Obrony Narodowej. Walne Zebranie zaakceptowało Statut i powołało władze Federacji.

    Federacja została zarejestrowana 9 grudnia 1998 r., przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, a w dniu 3-go marca 1999 r. została wpisana przez Sąd Okręgowy w Warszawie do Rejestru Stowarzyszeń.

     W związku z przystąpieniem do Sojuszu NATO, Polska została zobowiązana do brania czynnego udziału w pracach Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR), Międzysojuszniczej Konfederacji Medycznych Oficerów Rezerwy (CIOMR) i Europejskiego Stowarzyszenia Podoficerów Rezerwy (AESOR), skupiających przedstawicieli narodowych stowarzyszeń rezerwistów państw członków Sojuszu. Kierowaniem siłami rezerwy zajmuje się Komitet Narodowych Sił Rezerwy (NRFC), umiejscowiony przy Kwaterze Głównej NATO. W sierpniu 1999 r. na Kongresie CIOR w Atenach, Federacja została przyjęta na rzeczywistego członka CIOR.

    W lutym 2001 roku odbyło się II Walne Zebranie członków Federacji, które zostało przekształcone w I Kongres Federacji. 25 marca 2003 roku odbył się II Kongres Federacji, 22 maja 2007 roku - III Kongres Federacji, a 27 września 2011 roku - IV Kongres Federacji.

   W dniu 27 maja 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił Zbrojnych, objął honorowy patronat nad Federacją, co jest dla członków Federacji ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem.

    W dniu 30 maja 2004 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Podsekretarz Stanu w MON - pan Maciej Górski wręczył w imieniu Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego Sztandar dla Federacji. Wręczenie Sztandaru poprzedziło Ekumeniczne Nabożeństwo w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w trakcie którego Sztandar Federacji został ekumenicznie poświęcony.