Aktualności

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 16 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
     Inaugurując posiedzenie Prezes Federacji płk dypl. Zdzisław Przeszłowski powitał wszystkich uczestników oraz podziękował za przybycie.
     W pierwszym punkcie posiedzenia dokonano wyboru płk. Marka Bielca, Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na członka Rady Głównej FSRiW SZ RP.
    Następnie, Prezes Federacji płk dypl. Zdzisław Przeszłowski przedstawił oraz omówił aktualną sytuację Federacji, odnosząc się głównie do problematyki związanej z objęciem w 2018 r. przez Polskę prezydencji CIOR. Zgodnie z decyzją MON nr 81odpowiedzialnym za te zamierzenia będzie Podsekretarz Stanu Bartłomiej Grabski. Postanowiono także, że polskie biura prezydencji zostaną umieszczone na terenie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie przy ul. Puławskiej 6a.
   Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań z zamierzeń realizowanych przez Federację w drugim półroczu 2017 r.:
     - Letniego Kongresu CIOR w Pradze-RCz;
     - Letniego Kongresu CIOMR w Pradze-RCz;
     - IBM-3 w Pradze-RCz;
     - Inicjatywy Gamingier w Pradze-RCz;
     - KC CISOR w Lappeeranta-Finlandia;
     - Baltic Sea Cooperation w Narva-Estonia;
     - CIMIC/PSYOPS w Kownie-Litwa;
     - Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich Żołnierzy Rezerwy w Pilźnie-RCz.
   Miło nam donieść, że na spotkaniu Inicjatywy Gamingier w Pradze wybrano kmdr. Zygfryda Naczka na wiceprezydenta tej organizacji.
   Realizując porządek obrad posiedzenia, omówiono i zatwierdzono Plan Przedsięwzięć Federacji na 2018 r., wysłuchano informację na temat aktualnego stanu finansów Federacji oraz podjęto szereg uchwał organizacyjnych.
    Ponadto, przedstawiciel ZŻWP płk Henryk Budzyński przedstawił problematykę dotyczącą ustaw emerytalnych oraz Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.
    Kolejnym, jakże uroczystym momentem posiedzenia było wręczenie „Honorowej Odznaki Organizacyjnej” FSRiW SZ RP, ppłk. Janowi Wichrowskiemu. Serdecznie gratulujemy!
Ostatnim, punktem posiedzenia było rozpatrzenie wniosku Kapituły HOO Federacji o ustanowieniu, nowego odznaczenia - „Gwiazdy Organizacyjnej Federacji”. Postanowiono, że nadal będą prowadzone prace nad tą problematyką w oparciu o możliwości finansowe FSRiW SZ RP.

 

« Powrót do listy